پیام خراسان

آخرين مطالب

با تصویب شورای شهر:

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد اجتماعي

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد

  بزرگنمايي:

پیام خراسان - با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد.
  یکی از دستورکارهای چهلمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، بررسی و تصویب لایحه‌ای در خصوص الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بود.
اهداف این لایحه که با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید، ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها مابین شهرداری، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان، امکان کنترل کیفیت نمای شهری، جلب مشارکت شهروندان و جلوگیری از ساخت‌وسازها نسبت به پیاده‌سازی فرایند گزارش‌دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن از اهداف این طرح بود که در کمیسیون حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮ ﺧﻂ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ 1 ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ) ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
1. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭘﻼﮎ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ؛ 2. ﺑﺮ ﻭ ﮐﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺻﻼﺣﯽ. 3. ﻋﺮﺽ ﮔﺬﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮏ. 4. ﮐﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ. 5. ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 6. ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ: ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻡﻫﺎﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﻠﮏ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. 7. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ. 8. ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﺍ: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﯼﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﻓﻨﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 5، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 7، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100 ﻭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 77. 9. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﺍﯼ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺁﯾﺘﻢﻫﺎﯼ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﻭنده 10 ﻧﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ.
محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد، به عنوان موافق این لایحه، اظهار کرد: از سال گذشته که شورای پنجم کار خود را شروع کرد، یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت و جلوگیری از استفاده و رانت در حوزه اطلاعات بود. یکی از دغدغه‌های فکری و مشکل مطرح به صورت تاریخ‌مند در حوزه شهرداری در جلسات متعدد کمیته شفافیت، بحث استفاده از اطلاعات موجود در شهرداری به خصوص در حوزه شهرسازی بود که آگاهی داشتن نسبت به این اطلاعات در حوزه شهری رانت‌هایی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: این طرح را نوشته و ارائه کردیم تا به وسیله آن بتوانیم با نظارت عمومی خود مردم بر حوزه جلوگیری از رانت‌ها و استفاده‌های نامشروع از حوزه اطلاعات موجود در حوزه دولتی و شهرداری، کنترل و نظارت کنند. با شروع این کار در بقیه حوزه‌های شهرداری نیز می‌توانیم تمام عملکردهای خود را در حوزه کارهای اجرایی در منظر عموم مردم که متولیان و صاحبان اصلی این موضوع هستند، قرار دهیم و هر چه بیشتر به شفافیت کمک کنیم.
شهرداری مشهد نیز با کلیات این طرح موافق بود. کلیات این طرح با 12 رای موافق به تصویب رسید.
نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تقی‌زاده خامسی رفت/کلایی سرپرست شهرداری مشهد شد

سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد منصوب شد

حیدری: این حق را برای تقی‌زاده قائلیم تا پیگیر حقوق خود باشد/جلسه تعیین سرپرست زمان‌بر و چالشی بود

سرپرست شهرداری مشهد: امیدوارم تیم مدیریت شهری از دیروز موفق‌تر باشد

تقی‌زاده هم‌اکنون تهران است/منتظر خبری از او هستیم

سکته‌های مغزی؛ شایع‌ترین علت ناتوانی در جهان

پسر جوان، دختر را رها کرد،خواهرش با اسید کشته شد

دیگر نیازی نیست بلیط پرواز خود را پرینت کنید

شیر گران شد

دولت همه تمرکز خود را بر حل آشفتگی های بازار گذاشته است

اولین مسئولی که دارایی خود را اعلام کرد

کشف 230 تن برنج احتکاری در بجنورد

آئین تکریم و معارفه ای عجیب در خراسان شمالی

فراخوان نخستین جشنواره نشریات و رسانه های مجازی «خبرآباد» در خراسان شمالی

17 درصد مردم خراسان شمالی افسرده هستند

تابو و انگ بیماری افسردگی شکسته شود/ 50 درصد از بیماران افسرده از بیماری خود بی خبرند

هوای ناسالم مشهد پس از باران

گوشی‌های هوشمند در مقابل غذا؛ کدام را انتخاب می‌کنید؟

خطر گرسنگی حاد در کمین میلیون‌ها نفر در افغانستان

ویروس HTLV-1 بیماری‌زا نیست

خراب بودن دندان‌های شیری ممکن است به سوء تغذیه منجر شود

دستگیری فردی که 24 آپارتمان خیالی فروخته بود

بازنشسته نشده‌ام/ 15 میلیارد در آرامگاه فردوسی هزینه خواهیم کرد

از مراقبت‌ آغوشی نوزادان نارس چه می‌دانید؟

تنها 6 درصد اهداکنندگان خون در استان، بانوان هستند

سالانه چند میلیون کودک، نارس به دنیا می‌آیند؟

وکیل پایه یک دادگستری: نیازمند قانون منسجمی برای خشونت خانگی هستیم

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد منصوب شد

اعترافات زن متاهل درباره روابط خیابانی‌اش

جلوگیری از اعتیاد به اینستاگرام با یک قابلیت جدید

اثری از تابلوهای هشداردهنده به رانندگان خراسان شمالی در زیستگاه یوزپلنگ آسیایی نیست

برترین شهرهای جهان در خدمت به معلولان

یکه تازی کودکان در فضای مجازی در فقر آگاهی والدین

تالاب کجی نمکزار؛ جاذبه طبیعت‌گردی در خراسان جنوبی

شهردار مشهد: بازنشست نشده ام

65 تن کود کمپوست روزانه در مشهد تولید می شود

کاسبی فروشندگان دوره گرد روی اعصاب مردم

بخشنامه جدید شامل نحوه اجرای قانون مهریه است

شیرین تلخ

موکب های خراسان جنوبی به بیش از 295 هزار زایر خدمات داد

زلزله پیش قلعه خسارت نداشت

زلزله شهر پیش قلعه در خراسان شمالی را لرزاند

43 درصد شیروانی ها بسیجی اند

230 تن برنج احتکاری در بجنورد کشف شد

یوزهای جاجرم قلمرو خود را بازپس می گیرند

زلزله ای با بزرگی 3.9 ریشتر پیش قلعه در خراسان شمالی را لرزاند

کشف بیش از 4هزار عدد مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی قاچاق و تقلبی در نیمه نخست سال در خراسان شمالی

دولت 110 هزار بیمار مبتلا به هپاتیت در زندان‌ها را درمان کند

امیدواریم تقی‌زاده بماند/ فرآیند انتخاب شهردار به قوت خود باقی‌ست

تقی‌زاده؛ بهترین شهردار برآمده از بهترین شورای شهر/نباید چیزی به وکلای خود تحمیل کنیم