پیام خراسان

آخرين مطالب

با تصویب شورای شهر:

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد اجتماعي

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد

  بزرگنمايي:

پیام خراسان - با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد.
  یکی از دستورکارهای چهلمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، بررسی و تصویب لایحه‌ای در خصوص الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بود.
اهداف این لایحه که با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید، ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها مابین شهرداری، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان، امکان کنترل کیفیت نمای شهری، جلب مشارکت شهروندان و جلوگیری از ساخت‌وسازها نسبت به پیاده‌سازی فرایند گزارش‌دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن از اهداف این طرح بود که در کمیسیون حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮ ﺧﻂ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ 1 ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ) ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
1. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭘﻼﮎ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ؛ 2. ﺑﺮ ﻭ ﮐﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺻﻼﺣﯽ. 3. ﻋﺮﺽ ﮔﺬﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮏ. 4. ﮐﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ. 5. ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 6. ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ: ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻡﻫﺎﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﻠﮏ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. 7. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ. 8. ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﺍ: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﯼﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﻓﻨﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 5، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 7، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100 ﻭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 77. 9. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﺍﯼ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺁﯾﺘﻢﻫﺎﯼ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﻭنده 10 ﻧﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ.
محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد، به عنوان موافق این لایحه، اظهار کرد: از سال گذشته که شورای پنجم کار خود را شروع کرد، یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت و جلوگیری از استفاده و رانت در حوزه اطلاعات بود. یکی از دغدغه‌های فکری و مشکل مطرح به صورت تاریخ‌مند در حوزه شهرداری در جلسات متعدد کمیته شفافیت، بحث استفاده از اطلاعات موجود در شهرداری به خصوص در حوزه شهرسازی بود که آگاهی داشتن نسبت به این اطلاعات در حوزه شهری رانت‌هایی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: این طرح را نوشته و ارائه کردیم تا به وسیله آن بتوانیم با نظارت عمومی خود مردم بر حوزه جلوگیری از رانت‌ها و استفاده‌های نامشروع از حوزه اطلاعات موجود در حوزه دولتی و شهرداری، کنترل و نظارت کنند. با شروع این کار در بقیه حوزه‌های شهرداری نیز می‌توانیم تمام عملکردهای خود را در حوزه کارهای اجرایی در منظر عموم مردم که متولیان و صاحبان اصلی این موضوع هستند، قرار دهیم و هر چه بیشتر به شفافیت کمک کنیم.
شهرداری مشهد نیز با کلیات این طرح موافق بود. کلیات این طرح با 12 رای موافق به تصویب رسید.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

هوای مشهد برای دومین روز متوالی پاک است

پزشکان مشهد پرچمدار سه شنبه های بدون خودرو هستند

میراث هزار ساله اطراف حرم امام رضا (ع) را از دست داده ایم

شهردار مشهد از دو عضو شورا تذکر گرفت

جاده های کوهستانی خراسان رضوی با مه گرفتگی غلیظ مواجه است

ارسال دومین محموله کمک‌های مردمی تربت‌حیدریه به مناطق سیل‌زده کشور

سقوط از ارتفاع پایان زندگی مرد 53 ساله را در بجنورد رقم زد

آرزو داریم بیمارستان علوی ممتاز شود/ بیمارستان امداد و نجات مشهد در دست احداث است

کمبود شدید جراح عروق در کشور/ تعداد کل جراحان عروق کشور 60 نفر است

سالانه 430 نفر به‌خاطر هزینه‌های درمانی زیر خط فقر می‌روند/تعرفه بیمارستان‌های خیریه سه برابر دولتی‌ست

افتتاح سه بخش جدید در بیمارستان علوی مشهد/کمک یک و نیم میلیاردی خیرین

هلال احمر به کمک مردم روستاهای عشق آباد شتافت

وقوع بارش‌های سنگین در خراسان جنوبی

پیشرفت 93 درصدی ساختمان مرکز تجمیعی دندانپزشکی بجنورد

کشف و معدوم سازی بیش از هفت هزار کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف در خراسان شمالی

52 مورد بازدید نظارتی از حوزه درمان خراسان شمالی در ایام نوروز 98 انجام شد

دستگیری سارق سابقه دار با 4فقره سرقت در اسفراین

ارائه خدمات وارنیش فلوراید به 95 هزار دانش آموز مقطع ابتدایی در خراسان‌شمالی

تاکید رئیس پلیس راه خراسان شمالی بر رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی

حوزه بهداشت و درمان خراسان شمالی متخلفان این بخش را بدون اغماض به دستگاه های قضایی معرفی کند

مدیریت بهداشت محیط پس از سیل، مهم ترین عامل جلوگیری از شیوع بیماری ها

اتصال 135 روستای خراسان شمالی به اینترنت ADCL

دستبند پلیس بر دست سارقان حرفه ای طی عملیات مشترک با پلیس جغتای

قبولی دانش آموز شیروانی با مشکل حرکتی شدید در مدرسه تیزهوشان

دستبند پلیس باب الرضا(ع) بر دستان کلاهبرداران حرفه ای

قبح استفاده از قلیان در میان برخی خانواده ها شکسته شده است

کشف بیش از 6 کیلوگرم تریاک و انهدام یک باند توزیع مواد مخدر در راز و جرگلان

برگزاری جشنواره ملی نوروزی «پلیس؛جلوه های خدمت» در نوروز 99

استاندار: تمام مشکلات جامعه جانبازان و ایثارگران خراسان شمالی را پیگیری می کنیم

آغاز ساخت 1750 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی با حضور مدیر کل دفتر مسکن کمیته امداد کشور

استرس بالا عاملی برای کاهش آستانه تحمل در افراد

زنگ هشدار ابتلا به سرطان مری در خراسان شمالی/ بی دندانی از علل موثر ابتلای افراد به سرطان مری

تعطیلی برخی مدارس روستاهای شیروان به علت احتمال قطع خطوط ارتباطی بر اثر بارندگی

مدارس بجنورد در نوبت عصر تعطیل شدند

رانندگان از سفرهای غیرضروری در جاده‌های خراسان شمالی اجتناب کنند

منتخبین جشنواره استانی روش های برتر درس تربیت بدنی در راه رقابت کشوری

اعتیاد، بیکاری و تند خویی از علل کودک آزاری علیه کودکان در خراسان شمالی

چگونه دوران نامزدی خوبی داشته باشیم؟

اصل کار وزارت اطلاعات، مودت است

بیش از 3 میلیارد ریال سنگ سرب در اسفراین کشف شد

مطالعه گروهی راه برون رفت از فکر کردن به سیل در دانش آموزان سیل زده

خرید چهار میلیارد تومان اثاثیه منزل برای مددجویان خسارت‌دیده از سیل

اعزام یک تیم امدادی به مناسبت هفته جوان به مناطق سیل زده گلستان

کارگاه تخصصی رسانه و محیط زیست در خراسان شمالی برگزار شد

تاکید جانشین فرمانده نیروی انتظامی خراسان شمالی بر گسترش فرهنگ مشارکت در امر مبارزه با مواد مخدر

پدری که به یک باره صاحب 220 فرزند در خراسان شمالی شد

خراسان شمالی پایلوت طرح سیمای زندگی دانشجویی

آیا همسرتان به شما وفادار است؟

جابجایی یا تثبیت روستاهای دچار رانش شده خراسان شمالی در انتظار پاسخ تیم مطالعاتی

با حضور معاون استاندار خراسان شمالی؛ دفتر تسهیل گری و توسعه محلی توسط جهاددانشگاهی در بجنورد افتتاح شد