پیام خراسان

آخرين مطالب

با تصویب شورای شهر:

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد اجتماعي

شهرداری مشهد ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد

  بزرگنمايي:

پیام خراسان - با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری ملزم به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی شد.
  یکی از دستورکارهای چهلمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، بررسی و تصویب لایحه‌ای در خصوص الزام شهرداری مشهد به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی بود.
اهداف این لایحه که با رای اعضای شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید، ضرورت شفافیت در واگذاری‌ها مابین شهرداری، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان، امکان کنترل کیفیت نمای شهری، جلب مشارکت شهروندان و جلوگیری از ساخت‌وسازها نسبت به پیاده‌سازی فرایند گزارش‌دهی تخلفات ساختمانی از سوی شهروندان و روند پیگیری آن از اهداف این طرح بود که در کمیسیون حقوقی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
ﻣﺎﺩﻩ ﻭﺍﺣﺪﻩ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﮑﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﯼ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﺮ ﺧﻂ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﻋﻤﻮﻡ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﻩ، ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺑﻨﺪﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
ﺗﺒﺼﺮﻩ: ﺩﺭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ، ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ (ب) ﻣﺎﺩﻩ 1 ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ) ﺍﻟﺰﺍﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
1. ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻬﻨﻪ، ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻣﺠﺎﺯ، ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭘﻼﮎ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ ﻭﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ؛ 2. ﺑﺮ ﻭ ﮐﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﺍﺻﻼﺣﯽ. 3. ﻋﺮﺽ ﮔﺬﺭ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ ﻣﻠﮏ. 4. ﮐﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﯽ ﻣﻼﮎ ﻋﻤﻞ. 5. ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺮﻡﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ. 6. ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ: ﺩﺭﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮﻡﻫﺎﯼ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻠﮏ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻣﻠﮏ، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻗﻄﻊ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻭ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻓﻀﺎﯼ ﺳﺒﺰ ﺍﺳﺖ. 7. ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ: ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻭ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪﻫﻤﺮﺍﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﻧﻮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻠﮏ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ. 8. ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﺎﺕ، ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﺁﺭﺍ: ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻔﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺭﺍﯼﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﻓﻨﯽ، ﻫﯿﺄﺕ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ، ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻤﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 5، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 7، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100 ﻭ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 77. 9. ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺭﺍﯼ، ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺁﯾﺘﻢﻫﺎﯼ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ، ﺷﯿﻮﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﻧﺤﻮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮﻭنده 10 ﻧﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﺮﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺡ.
محمدهادی مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای شهر مشهد، به عنوان موافق این لایحه، اظهار کرد: از سال گذشته که شورای پنجم کار خود را شروع کرد، یکی از شعارهای اساسی دولت، شفافیت و جلوگیری از استفاده و رانت در حوزه اطلاعات بود. یکی از دغدغه‌های فکری و مشکل مطرح به صورت تاریخ‌مند در حوزه شهرداری در جلسات متعدد کمیته شفافیت، بحث استفاده از اطلاعات موجود در شهرداری به خصوص در حوزه شهرسازی بود که آگاهی داشتن نسبت به این اطلاعات در حوزه شهری رانت‌هایی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: این طرح را نوشته و ارائه کردیم تا به وسیله آن بتوانیم با نظارت عمومی خود مردم بر حوزه جلوگیری از رانت‌ها و استفاده‌های نامشروع از حوزه اطلاعات موجود در حوزه دولتی و شهرداری، کنترل و نظارت کنند. با شروع این کار در بقیه حوزه‌های شهرداری نیز می‌توانیم تمام عملکردهای خود را در حوزه کارهای اجرایی در منظر عموم مردم که متولیان و صاحبان اصلی این موضوع هستند، قرار دهیم و هر چه بیشتر به شفافیت کمک کنیم.
شهرداری مشهد نیز با کلیات این طرح موافق بود. کلیات این طرح با 12 رای موافق به تصویب رسید.

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کیفیت هوای 3 منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

نماینده مجلس: دختر 15 ساله کودک نیست

زیرگذر و توقفگاه های خودرو در حرم مطهر رضوی بسته می شود

سالانه 700 هزار زائر پاکستانی به مشهد سفر می کنند

چرا صف‌ های مرغ 9800 تومانی اینقدر طولانی است ؟

فعالیت 62سمن حوزه سلامت شاخص ‌های بهداشتی خراسان رضوی را ارتقا داده است

مردم مه ولات 70 کیسه خون به بیماران نیازمند اهدا کردند

لودر کشاورز تایبادی را به کام مرگ کشاند

3.6 میلیارد ریال به کودکان نیازمند شیروان در سال کمک می شود

تهیه نقشه ساختمانی در خراسان شمالی 14.5 درصد کاهش یافت

شکارچی کبوترهای وحشی در گرمه دستگیر شد

باید فضاهای موقت برای نگهداری معتادان ایجاد شود

پمپ بنزین‌های جدید تهران+عکس

رزمایش قطع اینترنت در ایران

ماجرای شنیده شدن صدا‌های عجیب از برج میلاد

تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل وزارت کار

توقیف 800 دستگاه وسائط نقلیه متخلف درگرمه

6میلیارد تومان زکات خراسان شمالی صرف نیازمندان شد

تعامل حوزه علمیه و آموزش و پرورش موجب ارتقاء تربیت دینی و اخلاقی در مدارس می شود

افزایش 148 درصدی خدمات مشاوره ای به مردم خراسان شمالی

فعالیت 12 بیمارستان در خراسان شمالی از دست آوردهای انقلاب اسلامی در استان

سرطان معده ومری سرطان های شایع در مردان خراسان‌شمالی

در گزینش، شایستگی‌های اخلاقی سنجیده می‌شود، نه صلاحیت‌ حرفه‌ای

دو کتاب با موضوع انقلاب اسلامی در بیرجند رونمایی می‌شود

واقعه هفتم بهمن بیرجند از نگاه هنرمندان و مستندسازان بررسی شود

زنگ انقلاب در بیش از 700 مدرسه خراسان جنوبی نواخته می‌شود

شادی؛ میهمان قلب‌‌های 9500 دانش‌آموز محروم خراسان جنوبی

دادستان: در تهران مشکل سگ‌گردانی داریم

همسران معتاد از علل مهم اعتیاد زنان در خراسان شمالی

بهره‌برداری از بولوار نماز تا 6 روز آینده قطعی است

شهرهای اروپایی برای کاهش آلودگی هوا چه می‌کنند؟

گره کور کم آبی

آزادراه شهید شوشتری مه آلود است

سه حفار غیرمجاز در نیشابور دستگیر شدند

یک مجموعه اقامتی در مشهد آتش گرفت

96 هزار خانوار مشهدی زیرپوشش جمع آوری پسماند خشک هستند

لاشه 8 قطعه پرنده وحشی در شیروان کشف شد

راه پاسگاههای مرزی شیروان بازگشایی شد

شمار دانش آموزان اوتیسم در خراسان شمالی بیش از 2 برابر شد

کنترل شپش در مدارس/ پنهان کاری انتقال بیماری را شدت می بخشد

کیفیت هوای 3 منطقه مشهد در شرایط ناسالم قرار گرفت

پرونده مسکن مهر خراسان جنوبی تا پایان سال جاری بسته می شود

کم توجهی به مدیریت واگذاری اراضی در نقاط شهری مشکل آفرین شده است

افتتاح 891 واحد مسکن مهر در خراسان جنوبی/شهرک آی تی احداث می شود

مشکلات فاضلاب مسکن مهر شهرستان قاین نگران کننده است

افزایش سن امید به زندگی از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است

نشست های شورای آموزش و پرورش فاروج تعلیق شد

صنوف در شهر بیرجند پراکنده هستند

روند افزایش نسبی دمای هوا در خراسان رضوی آغاز شد

دوره حقوق شهروندی در نظام اداری برگزار شد